Säätiön säännöt ja hallinto

Säätiön ylintä päätösvaltaa käyttää, säätiötä edustaa ja asioita hoitaa hallitus.

 

Hallituksen kokonpano on seuraava

 

Korkeaoja Juha, puheenjohtaja
Lankia Eero, varapuheenjohtaja

 

Eeva Kalli

Markus Lohi

Eero Reijonen

Eerikki Viljanen

 

Säätiön asiamies on:
Pekka Perttula
050 570 4322

tohtori.perttula@gmail.com

Överbyntie 261

02400 Kirkkonummi

 

 

 

Maaseudun Säätiön säännöt

1 § Säätiön nimi on Maaseudun Säätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 § Säätiön tarkoituksena on maaseudun yhteishengen kasvattaminen sekä maaseutuhenkisen sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen.

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. myöntää joko hakemuksesta tai omasta aloitteestaan maaseudun sivistyspyrkimyksien tukemiseksi avustuksia asiaa palveleville järjestöille ja laitoksille. Samoin voidaan säätiön varoista myöntää apurahoja maaseudun kyvykkäille naisille ja miehille, ensisijassa ammattiopiskelutoimintaa varten.

 

4 § Säätiön omaisuutena on säädekirjassa mainittu pohjarahasto kolmesataatuhatta (300.000) markkaa sekä mitä siihen lahjoin, testamentein tai muilla laillisilla keinoilla saatetaan lisätä.

 

Säätiön omaisuuden muodostaa pohjarahasto ja käyttörahasto, johon jälkimmäiseen siirretään kaikki säätiön saamat avustukset, testamentit, ja muut omaisuuslisäykset, jollei nimenomaan toisin ole määrätty. Säätiön rahavarat on sijoitettava tuottavasti ja varmasti.

 

5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi {6) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus täydentää itse itsensä.

 

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsut hallituksen kokouksiin toimitetaan jäsenille vähintään kolme {3) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

 

7 § Hallitus voi asettaa säätiölle alaisenaan toimivan työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa muitakin pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia tai toimikuntia sekä määrätä niiden kokoonpanon ja tehtävät.

Säätiöllä on asiamies, jonka valitsee hallit us. Hallitus päättää myös muiden mahdollisten toimihenkilöiden palkkaamisesta ja tekee näiden kanssa työsopimukset.

 

8 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä

 

9 § Hallituksen jäsenet eivät matkakorvausta lukuun ottamatta saa korvausta toimestaan.

 

10 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa on:

 

esitettävä:

  • tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
  • tilintarkastuskertomus;

 

päätettävä:

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  • toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta;
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  • kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta;

 

valittava:

  • hallituksen jäsenet tarvittaessa;
  • hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; sekä
  • tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö;

 

käsiteltävä:

  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi.

 

12 § Patentti ja rekisterihallitukselle on toimitettava toukokuun loppuun mennessä oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.


Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti­ ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

 

13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä viidesosaa (4/5) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

 

14 § Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoituksen 2§ ja toteuttamistavan 3§ mukaisilla tavoilla.

Apurahan hakeminen